ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kuidas puhastatakse gaasitorustikud põrsastega?

15 aastat tagasi olen töötanud dispetserina Eesti Gaas-is ning tol ajal viidi Eestis esmakordselt läbi magistraalsete gaasitorustike diagnostikat. Kuidas see näeb välja, kui gaasitorustik on peidetud maa sees?

Gaasitorustiku sisse paigaldatakse "põrsast" mis jookseb mööda toru ja teostab vajalikud asjad - puhastab või tuvastab erinevad defektid. "Põrsasel" on sama läbimõõt mis gaasitorustikul ning tihendid ei lase gaasil minna mööda. Seega maagaas lükkab "põrsast" edasi ning see läbib teed sadu kilomeetrite kaupa (näiteks, Lätist Eestisse või Venemaalt Eestisse).

Miks on aga see seade nimetatud "põrsaseks"? Esimene vastus - inglisekeelse nimetuse esimeste tähtede järgi (Pipeline Inspection Gauge), teine (gaasimeeste) vastus - kui antud seade (defektoskoop) liigub mööda torustiku, saabki kuulda pealt "põrsase" häält. Diagnostika ajal tegingi nalja oma sugulasega - et puhastame Eestis gaasitorusid päris põrsaste abil ning ta õnneks jäigi seda uskuma 😂On lisatud pildid 2006 aasta esimeste diagnostika tulemustega ning Eesti ülekandevõrgu maagaasi torustikud (nendele just teostatakse diagnostikat / sondeerimist). (allikas: Eesti Gaas AS / Elering AS).
energeetika lood