ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis aastal võiks valmida Eesti tuumajaam?

Fermi Energia tegeleb Eesti tuumajaama arendamisega. Kui aga peaks juhtuma nii, et jaama ehitus saab rohelise tule, mis aastaks on see valmis ja töötab? Fermi Energia plaanide kohaselt - mitte varem kui 2035. Enne seda peaksid olema läbitud erinevad etapid, s.h. seadusandluse baas, projekteerimine jms.

Väga oluline etapp juhtub järgmisel (2022) aastal - Eesti Vabariigi valitsus peaks kaaluma, kas uurida tuumaenergia kasutuselevõtu võimalikkust või mitte.

Allikas: Allan Vrager, Fermi Energia
Eesti uudised