ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Saksa kliimapoliitika tekitab idanaabrile peavalu

Kuuest allesjäänud Saksa tuumaelektrijaamast kolme sulgemine eelmisel nädalal tekitab Tšehhis peavalu, kuna Praha nimetas Saksamaa tuumaenergia järkjärgulist lõpetamist radikaalseks sammuks, eriti praeguste energiahindade tõusu kontekstis.

"Saksamaa panustas Euroopa rohelise kokkuleppe radikaalsele vormile," ütles Tšehhi peaminister Petr Fiala (ODS, ECR) CNN Prima Newsile antud intervjuus.

Fiala rõhutas oma aastavahetuse kõnes tuumaenergia tähtsust, andes selge signaali tuumaenergia vastastele naabritele.

„Meie valitsus peab kannatlikult ja kõvasti tööd tegema, Euroopast liitlasi otsima ja partnereid veenma. Lõpuks peab see liikuma edasi ka tuumaplokkide ehitamisega ja julgustama investeeringuid muudesse mõistlikesse taastuvatesse allikatesse," ütles Fiala aastavahetuse kõnes.

„See on väljapääs energiakriisist. Alternatiiviks on alaareng ja vaesus. Ja seda ei taha keegi," lisas ta.

Tšehhi Vabariik on läbimas rohelist ümberkujundamist. Kuna 40% elektrist toodetakse kivisöega, peab see leidma uusi energiaallikaid. Valitsus on veendunud, et geograafilised tingimused ei sobi päikese- või tuuleenergia massiliseks arendamiseks, seega panustab ta tuumajaamadele.

Kui Prantsusmaa on riigi peamine tuumaliitlane, siis Tšehhi Vabariik sõltub suuresti Saksamaa majandusest.

Nagu märkis Tšehhi energia-, tööstus- ja kaubandusminister Jozef Síkela, võib dialoog Saksamaaga olla Euroopa energiavaldkonna edasiste arengute jaoks ülioluline.
"Peame sakslastega rääkima nende naabrite majandusliku tegelikkuse ja konkreetsete probleemide arvessevõtmisest," ütles Síkela intervjuus ajalehele Seznam Zprávy.

Seoses energeetikaga tervitas Fiala Euroopa Komisjoni lekkinud ELi säästva taksonoomia kavandit, mis märgib tuumaenergiasse tehtud investeeringud roheliseks.

Tšehhi ametiasutused peavad aga uut õigusakti piisavalt analüüsima, kuna need kehtestavad rohelise märgise saamiseks konkreetsed kriteeriumid.

Austria kliimaminister Leonore Gewessler on juba ähvardanud võtta EL-i vastu õiguslikke meetmeid, kui EL otsustab tuumaenergia rohelisse taksonoomiasse kaasata.

Allikas: Euractiv
maailma uudised