ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Avamere tuuleparkide arendus Balti merel

2020 aasta novembris avaldatud EL avamere taastuvenergia strateegias toodi välja EL tohutu potentsiaal avamere taastuvenergia tehnoloogiate arendamiseks.

Hetkel on EL liikmeriikides 12 GW avamere tuuleparkide võimsust. 2030. aastaks suureneb võimsus kuni 60 GW-ni ning 2050. aastaks lausa 300 GW-ni.

Allikas
maailma uudised Eesti uudised