ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Elektritootmise osakaal Euroopa Liidus (2010 - 2020)

Viimase aastakümne jooksul on elektritootmise portfelli tähtsaimateks osadeks Euroopa Liidu riikides olnud taastuvenergia kõrval kivi- ja pruunsüsi, tuumaenergia ning maagaas. Sealhulgas on kümnendi jooksul enim kasvanud just taastuvelektri tootmine eeskätt tuulest ja päikesest. Märkimisväärselt ületas 2020. aastal kasvav taastuvenergial põhinev elektritoodangu maht esmakordselt pärast tööstusrevolutsiooni kogu fossiilsetestkütustestelektrienergia toodangut, ulatudesaasta kokkuvõttes 38,2%-ni.

Allikas: Eesti Taastuvenergia Koja 2020 aastaraamat
maailma uudised roheline energia