ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kasvuhoonegaaside heitkoguste muutus 30 aasta jooksul

Viimase 30 aasta jooksul kõik Euroopa Liidu liikmeriigid on pingutanud, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.


Kõige tublim on olnud Saksamaa (rohkem kui miinus 400 tonni!).
Samas Hispaania suutis 30 aasta jooksul vastupidi suurendada hetikoguseid peaaegu 30 tonni võrra.

ϟ Miks on tähtis vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid?
Globaalsete kliimamuutuste peamiseks põhjuseks peetakse inimtegevuse tagajärjel õhku paisatud kasvuhoonegaaside heite suurenemist. Kui kasvuhoonegaaside heidet ei vähendata, siis toob see kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi keskkonnale, inimeste tervisele ja majandusele. ϟ

Allikas: Eurostat
maailma uudised roheline energia