ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kalurid kardavad traalpüügialadest ilma jääda

Mereala planeering, mis laseb Eesti vetesse meretuuleparke rajada, jõuab lähiajal valitsusse kinnitamiseks. Kalurid muretsevad, et tuuleparkide rajamine ajaloolistele traalimiskohtadele takistab neil kalapüügiga jätkata.

Kalurid ja rahandusministeeriumi planeerijad on tuuleparkide ja traalpüügi sobitamiseks kompromissi otsinud pikalt. Kuigi rahandusministeerium on teinud planeeringus aastatega hulga täpsustusi, on traalpüügisektori peamine murekoht endiselt nende arvates lahenduseta.
Kalurid leiavad, et tuuleparkide ja traalpüügi kattuvus on ülisuur. Ruhnu ja Saaremaa vahel asuv tuuleenergeetika jaoks mõeldud ala kattub traalpüügialadega kalameeste sõnul 92 protsenti. Saaremaast läänes asuva tuuleenergeetika ala kattub traalpüügiga 17 protsenti.

Kompromissina toodi planeeringus sisse tuuleparkide reservalad. Eesti Kalurite Liidu seisukohalt ei anna see lahendus siiski kindlust tuleviku osas, kuna ka reservalasid on võimalik teatud tingimustel tuuleparkide tarbeks kasutusele võtta.

Eesti Kalurite Liidu ettepanek on jätta kõige intensiivsemad traalpüügi alad planeeringust välja. “Tegemist on traalisektori jaoks väga põhimõttelise küsimusega ja peale täiendavaid konsultatsioone kalapüügi ettevõtetega oleme kindlal veendumusel, et antud planeeringust peavad reservalad välja jääma,” teatas liit. “Hetkel pakutud kompromiss määrata osa aladest reservi kuni 2027 aastani ei anna mitte mingit kindlust kalapüügiga antud aladel tulevikus jätkata.”

Kalurite liidu nägemusel kitsendaks reservalade kasutuselevõtt suurel määral kalapüügiettevõtete ettevõtlusvabadust ning selleks, et tagada kõigi huvigruppide õiglane kohtlemine, tuleb nende sõnul reservalad tuuleenergia arendamiseks sobivate alade hulgast välja jätta. “Antud vastuolu ei ole meie sektoril võimalik aktsepteerida ja plaanime oma õiguste eest lõpuni seista.”

Allikas ja terve artikkel: Äripäev
roheline energia Eesti uudised