ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Teadusartikkel: kus leiab kasutust roheline elektrienergia?

Ajakirjas Science ilmus uus teadusartikkel elektrienergia rakendamise ja kasutamise võimaluste kohta.

Kliimamuutuste halvimate mõjude leevendamine nõuab meie energiasüsteemi drastilist muutmist: üleminekut fossiilkütustelt vähese CO2-heitega energiaallikatele. Väljakutseks ei ole saadaoleva taastuvenergia hulk – päikese- ja tuuleenergia potentsiaal ületab mitmekordselt globaalse energiatarbimise. Pigem seisneb 100% taastuvenergia tarnimise võti katkendlike allikate kasvava osa integreerimises energiataristusse, mis suudab rahuldada pidevat nõudlust.

Mida suurem on taastuvenergia osakaal, seda paindlikum ja omavahel sidusam peab olema energiasüsteem (elektrivõrk, gaasi- ja soojusvõrgud jne). Kriitiline on see, et tulevane energiasüsteem, kus elektri, soojuse ja kütuste tarnimine põhineb ainult taastuvatel energiaallikatel, toetub suurel määral tehnoloogiatele, mis on võimelised muutma elektrit suure tõhususega kemikaalideks ja kütusteks, mis sobivad rasketranspordi jaoks. Lisaks võivad suurem elektrolüüsi efektiivsus ja integreeritud kütusetootmine vähendada sõltuvust bioenergiast rohkem kui tavaline elektrolüüs.

Artikliga saab tutvuda siin
maailma uudised roheline energia teaduslikult energeetikast