ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kui palju inimesi Eestis pooldab tuumajaama ehitust?

Fermi Energia on teinud küsitluse ning küsimusele "kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks" vastuseid "Jah" ning "Pigem jah" on andnud 57% inimestest. Vastus "Ei" oli vaid 14% vastanute poolt.

Allikas: Allan Vrager, Fermi Energia OÜ
Eesti uudised sõna ettevõttele