ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Millega on köetud Euroopa majad ja mis juhtub aastaks 2050?

Tänasel päeval veidi alla poole Euroopa Liidu liikmeriikide maju on köetud maagaasiga, sellele järgneb õli 17%-ga ning biomass 15%-ga.

Erinevad stsenaariumid on modelleeritud aastani 2050, kuid võib teha selged järeldused:
  • Majad hakkavad tarbima ühe vähem soojusenergiat (hooned muutuvad energiatõhusamaks)
  • Gaasikütus kaob peaaegu üldse ära
  • Hooneid hakatakse kütma peamiselt jääksoojusega (serveritest, geotermaalse energiaga), kaugküttega ning päikeseenergiaga

Allikas: Marcus Hummel, 2021
maailma uudised