ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kuidas kujuneb Eesti elektrihind börsil?

Elektrienergia maksumus Eesti ja naaberriikide jaoks kujuneb Nord Pool börsil. Kusjuures juba täna te teate milliseks kujuneb homne hind ning vastavalt sellele saate planeerida oma tegevusi. Kuidas aga kujuneb see hind?

Niipea kui klientide tellimuste esitamise tähtaeg kell 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) on möödas, liidetakse kõik ostu- ja müügitellimused iga tarnetunni kohta kaheks kõveraks.

Põhja- ja Baltikumi piirkonnad jagab vastav põhivõrguettevõtja (Eestis - Elering AS) pakkumispiirkondadeks, et käsitleda elektrivõrgu ülekoormusi. Pakkumispiirkondades võib elektrienergia bilanss, puudujääk või ülejääk olla. Madalama hinnaga piirkondadest liigub elekter piirkondadesse, kus nõudlus on suur ja pakutav hind kõrgem.

Kui pakkumispiirkondade vaheline ülekandevõimsus ei ole piisav hindade täielikuks ühtlustamiseks piirkondade vahel, põhjustab ülekoormus pakkumispiirkondades erinevaid hindu.

Kui võimsusvoog pakkumispiirkondade vahel jääb põhivõrguettevõtjate kehtestatud võimsuse piiridesse, on piirkonnahinnad nendes erinevates pakkumispiirkondades identsed.

Kõik tootjad saavad tasu arvestusliku pindalahinna järgi ja samamoodi maksavad kõik tarbijad sama hinda.

Süsteemi hind arvutatakse Nord Poolis pärast seda, kui piirkonnahinnad on arvutatud kõikidele pakkumispiirkondadele. Süsteemihinna arvutamisel võetakse arvesse Põhjamaade ja Hollandi, Saksamaa, Poola ja Baltikumi vahelisi vooge pindalahinna arvestusest. Neid vooge kasutatakse süsteemihinna arvutamisel kas impordi/müügi või ekspordi/ostutellimustena.Allikas: Nord Pool
Eesti uudised