ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Tallinna sadama areng energeetilise lahendusega

Tallinna sadama piirkonda ootab väga suur areng - sinna on planeeritud kortermajad, ärihooned, sotsiaalobjekt, kool, promenaad ja linnaväljak.Kõik planeeritud rajatised on mõeldud varustada energiaga nutikalt - kasutades merevett ning muid innovatiivseid tehnoloogiaid. Arendaja kaalub ka madaltemperatuurilise kaugküte juurutamist, lisaks on planeeritud ka kohalik kaugjahutuse võrk. Suured võimsused võimaldavad viia ellu eelpool mainitud innovatsioonid - soojuslik võimsus on ca 20 MW ning jahutusvõimsus ca 8 MW.


Allikas: Taavi Tilk, Tallinna Sadam AS
Eesti uudised roheline energia