ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Vesiniku areng Harjumaal

Vesiniku tehnoloogia on kõvas tõusutrendis - plaanide kohaselt saab kasutada vesinikku peaaegu kõikides sektorites (soojusenergia, transport, tööstus). On olemas ka roheline viis vesiniku tootmiseks - elektrienergiast. Samas tekib küsimus tehnoloogia kasuteguri ja tasuvuse kohta. On see ikkagi parim viis elektrienergia utilitseerimiseks?

Eesti Vesinikuühing on koostanud kaardi vesiniku visioonist Harjumaal - kuhu tuleb vesiniku tootmine, tanklad ja veokid? Ning see juba 5 aasta pärast!

Vesiniku tehnoloogia arengust Eestis rääkis Enerhack Academy koolitusel "Biometaani, gaasi ja vesiniku areng Eestis" 5.11.2021 Eesti Vesinikuühingu tegevjuht Ain Laidoja.

Allikas: Ain Laidoja (Eesti Vesinikuühingu tegevjuht)
Eesti uudised