ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Riik kuulutab välja rekordilise taastuvelektri vähempakkumise

25.11.2021 algas aegade suurim riigi taastuvelektri vähempakkumine, millega plaanitakse Eesti elektriturule tuua ligi 150 tuhande majapidamise aastase tarbimise jagu elektrit.

„Üleeuroopaline kõrge elektrihind tõestab, et oleme jätkuvalt suures sõltuvuses fossiilsetest kütustest. Seetõttu on oluline tuua turule järjest rohkem taastuvelektrit tootvaid seadmeid, mis annavad oma panuse nii keskkonnasäästu kui elektrihindade vähendamisse,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Vähempakkumisega tahame Eesti elektrisüsteemi lülitada suure koguse – 450 gigavatt-tundi taastuvelektrit, millega on võimalik katta ligi 150 tuhande majapidamise aastane elektritarbimimine. Samuti aitab vähempakkumine täita Eesti kliimaeesmärke, mille kohaselt tuleb 2030. aastal katta 40 protsenti elektrienergia tarbimisest taastuvatest allikatest,“ ütles Aas.

Taastuvenergia vähempakkumise viib läbi Elering. Pakkumise peab esitama hiljemalt 1. juuniks 2022. aastal. Võtja peab alustama elektrienergia tootmist hiljemalt 1. jaanuaril 2026. aastal.
Järgmine riigi vähempakkumine 650 gigavatt-tunni taastuvelektri tootmisele toimub 2023. aastal.
Täpsem informatsioon vähempakkumise kohta on leitav Eleringi veebilehel.

Allikas: MKM
Eesti uudised roheline energia