ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Mis kütustega on toodetud soojusenergia Tallinnas?

Joonisel on kajastatud kõik allikad (katlamajad ja elektrijaamad) soojusenergia tootmiseks Tallinnas:
  • Baaskoormus tuleb puiduhake koostootmisjaamade arvelt (Biomass CHP 1 ja 2 - ehk Tallinna Elektrijaam; Ning Biomass CHP ehk Mustamäe koostootmisjaam)
  • Lisaks on kasutuses Iru elektrijaama jäätmepõletusplokk (WTE CHP ehk waste-to-energy koostootmisjaam)
  • Tipukoormus on tagatud maagaasi katlamajade abil (Ülemiste, Marja ja Mustamäe gaasikatlamajad). Lisaks saab vajaduse korral toota soojusenergiat ka Iru maagaasi koostootmisjaama baasil (kuid tänu maagaasi suurele maksumusele antud jaam ei lähegi käiku)

Allikas: Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituut
Eesti uudised