ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Sloveenia – õli ja kivisöe katlad keelatud alates 2023

Uus taastuvate energiaallikate kasutamise edendamise seadus kehtestab alates 2023. aastast õli ja kivisöe katelde paigaldamise keelu ning näeb elektrijaamadele ette kaheaastase loa andmise tähtaja.

Seadus määrab taastuvate energiaallikate osakaalu miinimumiks 25% energia kogu lõpptarbimisest, 2030. aasta üldeesmärk on 27% ja vahe-eesmärgid iga sektori lõikes seati juba varem riiklikus energia- ja kliimakavas.

Allikas: Balkan Green Energy News
maailma uudised roheline energia