ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

EL uued hooned tuleb alates 2030. aastast ehitada null heitega hooneteks!

Euroopa Komisjon on algatanud Energiatõhusus – hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatuse arutelu. Soovitakse kiirendada hoonete renoveerimist Euroopa Liidus ja muuta hoonefond modernsemaks, energiatõhusamaks ja vähem CO2 emiteerivaks sektoriks. Erilise tähelepanu alla võetakse kõige halvemas seisus olevad hooned, mille renoveerimist tuleb edendada. Ambitsioonikamad eesmärgid seatakse uute hoonete ehitamiseks.

Direktiivi peamised elemendid:
  • ELi uued hooned tuleb alates 2030. aastast ehitada null heitega hooneteks, avaliku sektori uued hooned juba alates 2027. Nullheitega hooneteks saab lugeda hooneid, mis on väga kõrge energiatõhususega ning milles tarbitav energia pärineb taastuvatest allikatest.
  • 15% EL kõige halvemas seisus hoonefond tuleb renoveerida aastaks 2030 vähemalt F-energiatõhususe klassile vastavaks, avaliku sektori hooned ning mitte-eluhooned juba aastaks 2027. Kõik eluhooned tuleb renoveerida F-klassile vastavaks aastaks 2030 ja E-klassile vastavaks aastaks 2033. Hoonetel peab olema energiamärgis koos energiaklassiga, kui neid müüakse või renditakse. Ka kõikidel avaliku sektori ja avalikke teenuseid pakkuvatel hoonetel peavad olema energiamärgised.
  • LR-id peavad looma võimaluse hoonete omanikele kasutusele võtta renoveerimise passid, milleks KOM esitab ühtse raamistiku 2024 lõpuks.
  • Jätkatakse hoonete juures elektrisõidukite laadimistaristu arendamisega. Uute hoonete ehitamisel ja põhjalike renoveerimiste puhul tuleb paigaldada elektritaristu jaoks vajalik kaabeldus iga parkimiskoha jaoks ning mitte-eluhoonete puhul ka vähemalt üks laadimispunkt (kui on parkimiskohti rohkem kui 5). Tagada tuleb ka jalgratta parkimise kohad.
  • Riiklikud hoonete renoveerimise kavad integreeritakse riiklikesse energia- ja kliimakavadesse.
  • Fossiilkütuseid kasutavate kütte- ja jahutuse seadmete kasutamine tuleb lõpetada hoonetes aastaks 2040. Riigi toetust ei tohi anda fossiilkütuseid kasutavate seadmete (boilerite) paigaldamiseks alates 2027.

Allikas: Euroopa Komisjon
maailma uudised roheline energia Eesti uudised