ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Meie vesi võiks olla soe tänu reovee jääksoojusele

Hamburgi instituudi teadlased on uurinud Tallinna soojusenergia tootmise võimalusi ning avastanud mitu allikat, millega võiks tarbevett soojendada.

Teadlased on jõudnud järeldusele, et meie Tallinna kodudesse jõuav soe vesi võib olla toodetud ilma kütuseid põletamata. Soojusenergia kasutamise allikana võib olla, näiteks, reoveest tekkiv jääksoojus või merevesi.

Soojuspumpade kasutamisest Tallinna kaugküttevõrgus rääkis Enerhack Academy koolitusel "Uued tehnoloogiad kaugküttes" 22.10.2021 Hamburg Ülikooli nõunik PhD Henrik Pieper.

Allikas: Henrik Pieper
Eesti uudised