ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kas saab juhtida katlamaja suitsugaase parklasse?

Olen osalenud gaasikatlamaja projekteerimisel ärimaja parklas. Minu rolliks oli gaasitrassi vedamine katlamaja juurde, katlamaja ise oli lahendamisel küte ja ventilatsiooni projekteerija poolt. Kui jõudsime nii kaugele, et oli vaja ära koostada joonis katlamaja suitsugaaside ärajuhtimiseks, siis küte ja ventilatsiooni projekteerija on pakkunud juhtida heitgaasid parklasse.

Küsisin - oled sa kindel, et see on ohutu? Ja sain vastuse - "loomulikult, maagaasi põlemisel tekib ju ainult veeaur, muud midagi ei ole. Ma olen 15 aastat gaasikatlamaju projekteerinud ja tegin vahepeal sellise lahenduse".

Ei hakkanud selgitama, et maagaasi põlemisel tekib veel lisaks ka CO2 ja muud gaasid, aga õnneks sai seekord suitsutorude lahendus teostatud korrektselt - heitgaasid suunati õue.
energeetika lood