ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Tuuleenergia areng Eestis (2008 - 2020)

Möödunud aasta oli paraku järjekordne hiljutises jadas, mil Eestis ei lisandunud ühtegi uut ja mahukat tuuleparki. Mööndusega võib lisandusena märkida Varja tuulepargi 1. etapi võimsusega 7,5 MW, mis on Eleringi elektrivõrguga liitunud ning tunnistati 2020. aasta lõpus ka võrgueeskirja nõuetekohaseks, kuid sealsele arendusel on probleemiks osutunud kaitseministeeriumi kooskõlastuse saamine. Seega on Eesti Taastuvenergia Koda andmetel 2020. aasta lõpu seisuga Eestis võrku ühendatud ja toimimas endiselt 144 elektrituulikut koguvõimsusega 320 MW.

Graafik kirjeldab ühtlasi ilmekalt viimastel aastatel toimunud vaibumist tuuleenergia sektoris Eestis. See on tingitud nii regulatiivsetest piirangutest, nagu 600 GWh mahupiirang taastuvenergia toetuse puhul, kui ka erinevatest loodus- ja riigikaitselistel ettekäänetel seatud piirangutest uute tuuleparkide rajamiseks. Samas on valdkonnasisene veendumus, et Eesti siseriiklike taastuvelektri tootmise eesmärkide täitmisel mängib eelkõige suurt rolli tuuleparkide rajamine soodsate tuuleoludega piirkondadesse nagu Lääne-Eesti rannikuala, Pärnumaa, saared, Läänemeri jm.


Allikas: Eesti Taastuvenergia Koja 2020 aastaraamat
roheline energia Eesti uudised