ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Taastuvad energiaallikad transpordisektoris

Euroopa Liidu kliimapoliitikast lähtuvalt on transpordisektoris kehtestatud eesmärk sektorist pärinevaid kasvuhoonegaaside emissioone järk-järgult vähendada ning taastuvate allikate kasutamist transpordis suurendada. Transpordist pärinevate emissioonide vähendamiseks on eelkõige tarvis edendada mitmekesiseid ja jätkusuutlikke liikumisviise sh kus võimalik, vähendada sõltuvust isiklikust sõiduautost. Tiheasustuses peaks eelistama lühikeste vahemaade läbimist jalgsi või jalgrattal, mida toetab kiire ja mugav ühistransporditeenus.

Selle kõrval tuleb jätkuvalt ja senisest oluliselt tempokamalt suurendada taastuvatest allikatest toodetud mootorikütuste osakaalu tarbimises ning soodustada elektriajamil töötavate sõidukite kasutuselevõttu.

Kõigile EL liikmesriikidele, sh Eestile kehtib eesmärk, mille kohaselt peaks 2020. aastaks vähemalt 10% transpordisektoris kasutatavast energiast pärinema taastuvatest allikatest. Eurostat-i selle kohased andmed laekuvad aastase viivitusega, seega ei ole võimalik tänavu veel lõplikke järeldusi liikmesriikide edukusest selle eesmärgi saavutamisel teha, kuid viimastel andmetel on oma eesmärgi täitnud vaid kolm liikmesriiki. Eestis kaetakse arvestatav osa eesmärgist biometaani kasutuselevõtuga, biodiisli ja bioetanooli kasutamisega sisepõlemismootorites ning elektritranspordi kasutuselevõtu kaudu.

Allikas: Eesti Taastuvenergia Koda
roheline energia teaduslikult energeetikast