ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Kadri Simson: tänane olukord elektriturul ei tulene mitte rohepöördest, vaid asjaolust, et 61% kogu vajaminevast energiaressursist peab EL importima

20.12 hommikul kohtus Kaubanduskoja ärihommikusöögil Pärnus ettevõtjatega Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Volinik kinnitas Euroopa Liidu kurssi saada aastaks 2050 täielikult kliimaneutraalseks. See puudutab kõiki eluvaldkondi, eelkõige aga energeetikat, sest 70% Euroopa Liidu CO2-st tuleb sellest valdkonnast. CO2 koguse vähendamisega on läinud kaasa enamus maailma riikidest. Isegi naftatootja Saudi-Araabia, kus õhku paisatavat CO2 kogust vähendatakse selle korstnast kinnipüüdmise teel. Sama tehnoloogiat tasuks arendada ja juurutada ka Euroopas ja Eestis.

Simson selgitas, et tänane olukord elektriturul ei tulene mitte rohepöördest, vaid asjaolust, et 61% kogu vajaminevast energiaressursist peab Euroopa Liit importima. Energiahinnad hakkasid maailmaturul kasvama suve lõpus Hiina eestvedamisel, mille tulemusena vedelgaasi (LNG) tarnijad oma varem Euroopasse kavandatud kaubavoo Aasiase suunasid. Lisaks kasutab Venemaa oma torujuhtmeid geopoliitilistel eesmärkidel.

Aastaks 2035 kui Eestis lõpeb põlevkivist elektrienergia tootmine, pidas Simson otstarbeks gaasi- või tuumaelektrijaama rajamist. Mõlemaga kaasnevad omad probleemid, kuid juhitava ja piisaval hulgal elektrienergiaga varustamist pole muul viisil võimalik tagada. Euroopa Liidul on kavas kuulutada lähiajal gaasi- ja tuumaenergeetika rohelisteks.

Volinik juhtis tähelepanu, et Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu Eesti taastekava rohevaldkonna investeeringud on suunatud suuresti ettevõtjatele, rohepööret toetatakse spetsiaalse rohefondi kaudu, millega rahastatakse ressursitõhusate rohetehnoloogiate arendamist.Kuid otsitakse ka muid võimalusi. Näiteks on Euroopa Komisjonis olnud arutusel idee keelata vähese soojapidavusega G-energiaklassiga hoonetes ruumide väljaüürimine, et üürnikuid ei peaks tasuma põhjendamatuid küttearveid. Sellega kohustatakse majade omanikke suurendama hoonete soojapidavust vähemalt F-energiaklassini.

Allikas: Eesti Tööstus- ja Kaubanduskoda
Eesti uudised roheline energia