ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Utilitas saab rohevesiniku kasutuselevõtuks toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) toetavad ettevõtte Utilitas rohevesiniku tervikahela rajamist 5 miljoni euroga. Rohevesinik võetakse kasutusele taksonduses ning projekt peab olema valmis 2024. aasta novembri lõpuks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas lausub, et kliimaneutraalse majandusmudeli loomiseks peame kasutusele võtma uusi tehnoloogiaid, mis sobivad meie energiasüsteemi. „Vesiniku tootmine ja kasutamine on Eesti tingimustes veel üsna uus suund, kuid näeme potentsiaali selle kasutamisel energiakandja ja -salvestina sektorites, mille puhul on kasvuhoonegaaside heidet keerulisem vähendada. On hea meel, et esimene ettevõte sai võimaluse seda riigi toel katsetada. Seejuures on oluline tulevikku vaatavalt silmas pidada, et me kasutaksime vesiniku tootmiseks vaid taastuvenergiat, et keskkonnajalajälg oleks väikseim.“

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt üheks lahenduseks, mis võimaldab parandada nii meie elu- ja looduskeskkonda kui ka tugevdada majanduse konkurentsivõimet. „Praegu on puhta vesiniku tootmine veel vähe levinud ning oluliselt kallim, kui me seda sooviks, sest vastavaid seadmeid toodavad vähesed ettevõtted. Just seetõttu tegi riik esmalt pilootprojekti taotlusvooru, et saaks täpsemalt mõtestada, kus ja millist toetust on vaja, et uudne tehnoloogia muutuks majanduslikult mõttekaks ning jõuaks tempokalt laiema kasutuseni.“
Toetuse abil rajab Utilitas koos partneriga UG Investments Tallinnasse rohevesiniku tootmisüksuse, tarnetaristu ja rohevesinikku tarbiva taksopargi. 2026. aasta lõpuks elluviidava projekti tulemusena väheneb iga-aastane kasvuhoonegaaside heitkogus üle 1000 tonni CO2 ekvivalenti ja rohevesiniku aastane tootmismaht, mida hakatakse kasutama ühistranspordis, on üle 30 tonni.

KIKi projektikoordinaatori Tiiu Noormaa sõnul tunnistati teised taotlused samuti toetuse andmise tingimustele vastavaks, kuid vooru eelarvest sai rahastada vaid enim hindepunkte saanud taotluse. „Hetkel valmistame koos MKMiga ette uut rohelise vesiniku tervikahelate toetusmeedet. Seekord on toetatavateks valdkondadeks transpordisektor laiemalt ja rohevesiniku kasutamine keemiatööstuse lähteainena. Taotlusvoor avaneb 2023. aasta alguses ning eelarve on 50 miljonit eurot,“ lisab ta.

Ühistranspordis rohevesiniku kasutuselevõtu toetusraha jagatakse heitmekaubanduse kauplemissüsteemi vahenditest. Toetusmeetme töötas välja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koos Keskkonnaministeeriumi ja KIKiga.

Allikas: KIK
Eesti uudised roheline energia