ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

EU rohekokkulepe: komisjon teeb ettepaneku hoogustada hoonete renoveerimist ja süsinikdioksiidiheite vähendamist

Komisjon tegi ettepaneku viia hoonete energiatõhususe eeskirjad kooskõlla Euroopa rohelise kokkuleppega ja vähendada 2050. aastaks ELi hoonefondi süsinikdioksiidiheiteid. See ettepanek hõlbustab kodude, koolide, haiglate, kontorite ja muude hoonete renoveerimist kogu Euroopas, et vähendada energiatarbimist, kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja energiaarved, mis parandavad miljonite eurooplaste elukvaliteeti. Tänane hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamine muudab komisjoni renoveerimislaine strateegia konkreetseteks seadusandlikeks meetmeteks.

Euroopa rohelise kokkuleppe eest vastutav asepresident Frans Timmermans ütles: „Kodude ja muude hoonete renoveerimise stimuleerimine toetab majanduse taastumist ja loob uusi töövõimalusi. Veelgi enam, energiarenoveerimine toob kaasa väiksemad energiaarved ja lõpuks tasub investeering end ära. Tänase hoonete energiatõhusust käsitleva ettepaneku eesmärk on tõsta energiarenoveerimise kiirust kogu ELis, püüdes kõrvaldada renoveerimise takistused ja pakkudes rahalist toetust vajalikeks esialgseteks investeeringuteks. Selle keskendumine kõige halvema töövõimega hoonetele seab esikohale kõige kuluefektiivsemad renoveerimistööd ja aitab võidelda kütteostuvõimetusega.

Energeetikavolinik Kadri Simson ütles: „Hooned on Euroopa suurim energiatarbija, mis kasutab 40% meie energiast ja tekitab 36% meie kasvuhoonegaaside heitkogustest. Põhjus on selles, et enamik hooneid ELis ei ole energiatõhusad ja töötavad endiselt peamiselt fossiilkütustel. Peame sellega kiiresti midagi ette võtma, sest üle 85% tänastest hoonetest püsivad aastani 2050, mil Euroopa peab olema kliimaneutraalne. Meie kodude parandamine on tõhus vastus ka kõrgetele energiahindadele – EL-i kõige kehvema tulemusega hooned tarbivad kordades rohkem energiat kui uued või korralikult renoveeritud hooned. Ja sageli on kõige haavatavamad need, kes elavad kõige ebatõhusates majades ja seetõttu on neil raske arveid maksta. Renoveerimine vähendab nii hoonete energiajalajälge kui ka kodumajapidamiste energiakulusid, suurendades samas ka majandusaktiivsust ja töökohtade loomist.

Allikas ja terve artikkel: European Comission
roheline energia maailma uudised