ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Noored kogukonna heaks: Hoolime oma kodukohast!

Üks heategu keskkonna jaoks on kindlasti prügi sorteerimine! 8.-14.11 Raadiku noortestaabis toimus projekt koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õpilasega. Projekti eesmärk oli tõsta kogukonnas (eriti noorte seas) huvi prügi korjamise ja sorteerimise vastu.

Idee rohkem teada prügi sorteerimisest tuli noorte poolt, kes elavad Raadiku tänaval. Noorsootöö nädalaks, mis sellel aastal toimub 22.-30.11, noored korjasid prügi Raadiku tänaval ja valmistasid plakati kasutades korjatud prügi. Projektis osalevad noored vabatahtlikkuse alusel. Projekti käigus noored said palju uusi teadmisi ning kaasasid kogukonna rohkem hoolitsema oma kodukohast!

Plakati saavad vaadata Lasnamäe linnaosa elanikud Raadiku noortestaabis (Raadiku 8b/1-5) ja natuke hiljem Tallinna Mahtra Põhikoolis.
Eesti uudised