ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
Energeetika maailma blogi

Teadusartikkel: soojuse muundamine jahutuseks

Teadusartiklis uuritakse Tallinna linna suvise rezhiiimi jääksoojuse (koostootmisjaamadest) kasutamise võimalustest ja jahutuse energia tootmiseks kaugjahutuse jaoks.

Suvel on sooja vee temperatuur kaugküttevõrkudes 70 kraadi. Kui aga tõsta seda kuni 80 ja 90 kraadi (et toota jahutusenergiat effektiivsemalt), kuidas mõjutab see nii kaugkütet, kui ka kaugjahutust?

ϟ Artikkel https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484721008489

Artikkel on koostatud Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste, Utilitas ja HeatConsult inseneride poolt.
teaduslikult energeetikast